Privacy Policy

Last revised: 2 NOVEMBER 2023
 

The administrator of personal data is A-RES sp. z o. o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, email: a-res@a-res.pl.

We are obliged to protect your personal data, so if you have any additional questions regarding their processing, please contact us.

By using this website and/or our services, you consent to the processing of your personal data in accordance with this Privacy Policy.

 
 
What are cookies?
 

1. Our website uses cookies.

2. Cookies are text-numeric files that are saved and stored on the Website User’s end device while browsing the website. Cookies allow for the identification of the device in the event of reconnection with the website. Each cookie is unique for a specific browser and in particular, contains anonymous information about the name of the website, a unique number, and storage time on end devices.

3. Cookies are necessary for the proper use of the website and are not used to identify the Website Users.

4. The website operator is the entity that places cookies on the Website User’s end device and obtains access to them.

 

Why do we use cookies?
 

We use cookies and other similar technologies for the following purposes:

 

 • provide the Website Users with the best possible experience

 • website management

 • improving the quality of the content provided by the website

 • understanding how the Website Users use our website

 • monitoring and preparing analyzes regarding the operation and effectiveness of our website

 • ensuring proper security procedures and data protection against cyber attacks

 

What categories of cookies do we use on our website?

 

Our website uses the following cookies:

 

 1. Session cookies – stored on the end device until the web browser is closed;

 2. Permanent cookies – stored on the end device for a specified period of time or until they are deleted by the User;

 3. Own cookies – placed by our website

 4. Third-party cookies – placed by external entities such as Google Analytics, LinkedIn, Twitter, etc.

 

It should be noted that our website uses its own cookies and third parties cookies. However, please be informed that our website does not have access to third-party cookies.

 

Cookies used on our website can be classified into the following four categories:

 

 1. Essential cookies – they allow you to use the website and use the necessary functions to maintain security and privacy procedures

 2. Analytic cookies – they allow us to understand how you use our website, create statistics, and improve the quality of website use

 3. Functional cookies – they allow you to remember the preferences of the Website User, enabling the improvement of the quality of using the website (e.g. language preferences)

 4. Marketing cookies – used to collect information on the impact of our marketing campaigns on our users and other users.

 

Social media and other tools

 

Our website uses plugins provided by LinkedIn and Twitter. When using our website, the Website User’s browser establishes a direct connection with the administrators’ servers of the above-mentioned social media websites and provides information about the display of the website and the IP address. Detailed information on the purpose and scope of data collection and their processing can be found in the privacy policies of social media websites.

 

Our website also uses Google Analytics to create statistics and analyzes and to monitor the operation and effectiveness of our website. We recommend that you read the Google privacy policy to learn about the rules of using cookies used in statistics: Google Analytics privacy policy https://policies.google.com/privacy. User preferences regarding information collected by Google can be viewed and edited using the following website: https://www.google.com/ads/preferences/. To prevent Google Analytics from collecting data on the websites you visit, we recommend that you read the following: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

How to change cookie settings?

 

Cookies are used with the consent of the Website User. It should be noted that most web browsers accept the saving and storage of cookies on the Website User’s end device by default. The Website User may at any time change the settings of the browser. In particular, the Website User may withdraw or change the scope of the consent granted to the use of cookies, block the use of cookies or each time receive information about saving a cookie file on the user device. Detailed information on the use of cookies can be found in the settings of your web browser. Changes in the settings for the use of cookies may have an impact to ensure the proper functioning and display of the website, including restricting access to certain content.

 

Server logs

 

Information on some of the website Users’ behavior is related to sending queries to the server on which the website is stored. Each query is then saved in the server logs. Information may be saved regarding, in particular, the IP address of the website User, the browser used, the time of receipt of the inquiry, and sending the answer. The data stored in the server logs are not associated with specific people browsing the pages and are not used for identification. The data stored in the server logs are used as auxiliary material for website administration.

Data sharing

 

Cookies placed on the Website User’s end device may be shared with our partners and cooperating entities.

 

 

For more information on cookies, please visit the website: https://www.allaboutcookies.org/.

 

We reserve the right to change the above privacy policy.

We encourage you to visit our website periodically in order to obtain the latest information on the cookies used.

Polityka prywatności

Ostatnie zmiany: 2 LISTOPADA 2023


Administratorem danych osobowych jest firma A-RES sp. z o. o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, email: a-res@a-res.pl.

To my jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych, jeśli więc masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące ich przetwarzania, skontaktuj się z nami.

Korzystając z tej strony i/lub naszych usług, wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.

Czym są pliki Cookies?
 

1. Nasza strona korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (inaczej „ciasteczka”) to pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu podczas przeglądania serwisu. Pliki cookies pozwalają na identyfikację urządzenia w przypadku ponownego połączenia z serwisem. Każdy plik cookie jest unikalny dla określonej przeglądarki i w szczególności zawiera anonimową informację dotyczącą nazwy strony internetowej, unikalnego numeru, czasu przechowywania na urządzenia końcowym.

3. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji tożsamości Użytkowników Serwisu.

4. Operator serwisu jest podmiotem, który umieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.

Dlaczego korzystamy z plików cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies i inne podobne technologie dla następujących celów:

 • zapewnienia Użytkownikom Serwisu korzystania z niego w jak najlepszy sposób

 • zarządzania stroną internetową

 • poprawienia jakości przekazywanych przez stronę internetową treści

 • zrozumienia jak Użytkownicy Serwisu korzystają z naszej strony internetowej

 • monitorowania i przygotowania analiz dotyczących działania i efektywności naszej strony internetowej

 • zapewnienia należytych procedur bezpieczeństwa i ochrony danych przed cyberatakami 

 
Jakie kategorie plików cookies wykorzystujemy w naszym serwisie?

Nasz serwis korzysta z następujących plików cookies:

 1. Pliki cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej;

 2. Pliki cookies stałe – przechowywane na urządzeniu końcowym przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Uzytkownika

 3. Pliki cookies własne – umieszczane przez nasz serwis

 4. Pliki cookies podmiotów trzecich – umieszczane przez zewnętrzne podmioty takie jak: Google Analytics, LinkedIn, Twitter itp.

Należy wskazać, iż nasz serwis używa plików cookies własnych oraz plików cookies podmiotów trzecich. Jednakże nasz serwis nie ma dostępu do plików cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies używane na naszej stronie mogą być zakwalifikowane do czterech następujących kategorii:

 1. Niezbędne pliki cookies – pozwalają na korzystanie z serwisu i używanie niezbędnych funkcji dotyczących zachowania procedur bezpieczeństwa i prywatności

 2. Analityczne pliki cookies – pozwalają na zrozumienie nam jak używasz naszej strony, do tworzenia statystyk i poprawy jakości korzystania z serwisu

 3. Funkcjonalne pliki cookies – pozwalają na zapamiętanie preferencji Użytkownika Serwisu umożliwiających poprawę jakości korzystania z serwisu (na przykład preferencje językowe)

 4. Marketing cookies – używane w celu zbierania informacji na temat wpływu naszych kampanii marketingowych na naszych użytkowników i innych użytkowników.

Media społecznościowe i inne narzędzia

Nasz serwis korzysta z wtyczek udostępnianych przez LinkedIn i Twitter. Korzystając z naszej strony internetowej, przeglądarka Użytkownika Serwisu nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych i przekazuje informację o wyświetleniu strony internetowej oraz adresie IP. Szczegółowe informacje dotyczące celu, zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania znajdziesz w politykach prywatności na stronach internetowych serwisów społecznościowych.

Nasz serwis korzysta również z narzędzia Google Analytics w celu tworzenia statystyk i analiz, oraz monitorowania działania i efektywności naszej strony internetowej. Zalecamy zapoznanie się polityką ochrony prywatności Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics https://policies.google.com/privacy. Preferencje użytkownika dotyczące informacji gromadzonych przez Google mogą być przeglądane i edytowane przy pomocy następującej strony internetowej: https://www.google.com/ads/preferences/.

Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na stronach internetowych, które odwiedzasz, zalecamy zapoznanie się z następującym: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika Serwisu. Należy wskazać, iż większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W szczególności Użytkownik Serwisu może cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies, zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo otrzymywać informację o zapisaniu pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies można znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zmiany w ustawieniach dotyczących wykorzystywania plików cookies mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie i wyświetlanie strony internetowej, włączając w to ograniczenie dostępu do niektórych treści.

Logi serwera

Informacje dotyczące niektórych zachowań Użytkowników serwisu związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera, na których przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie jest następnie zapisywane w logach serwera. Zapisane mogą zostać informacje dotyczące, w szczególności, adresu IP Użytkownika serwisu, używanej przeglądarki, czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony oraz nie służą do identyfikacji. Dane zapisane w logach serwera są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.

Udostępnianie danych

Pliki cookies umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Seriwsu mogą być udostępnianie naszym partnerom oraz podmiotom współpracującym.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat plików cookies, prosimy sprawdzić stronę internetową: https://www.allaboutcookies.org/.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.

Zachęcamy do okresowych odwiedzin naszej strony w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących używanych plików cookies.